Novogodišnja ponuda za 2021/2022. godinu – Biznis Total tarifni paketi uz neograničeni internet

 

Novogodišnja ponuda važi za postojeće ili buduće postpejd biznis korisnike (pravna lica, preduzetnici, udruženja i dr.) javne mobilne telekomunikacione mreže Yettel d.o.o Beograd, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Yettelom i koji nisu zaključili Aneks, odnosno Prilog posebnih uslova.


Uslovi korišćenja:


Neograničen internet saobraćaj podrazumeva internet saobraćaj u nacionalnom saobraćaju, uz određeni tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Yettel mrežom.


Korisnici koji u periodu od 01.01.2022. godine do 31.01.2022. godine zaključe novi ili obnove postojeći ugovor uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz tarifne pakete Biznis Total 16, Biznis Total 24 ili Biznis Total 36, ostvaruju pravo na neograničen internet saobraćaj, u okviru izabranog tarifnog paketa tokom 6 obračunskih perioda počev od zaključenja (aneksa) ugovora za tarifne pakete Biznis Total 16 i Biznis Total 24, odnosno 12 meseci počev od zaključenja (aneksa) ugovora uz tarifni paket Biznis Total 36.


Neograničen internet je dostupan tarifnim paketima:

 • Biznis Total 16: Internet u okviru paketa: 16GB; Neograničeni internet: 46GB mesečno; Nakon potrošenih 46GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti neograničeno korišćenje interneta, po smanjenoj brzini 2Mbps.
 • Biznis Total 24: Internet u okviru paketa: 24GB; Neograničeni internet: 54GB mesečno; Nakon potrošenih 54GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti neograničeno korišćenje interneta, po smanjenoj brzini 2Mbps.
 • Biznis Total 36: Internet u okviru paketa: 36GB; Neograničeni internet:66GB mesečno; Nakon potrošenih 66GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti neograničeno korišćenje interneta, po smanjenoj brzini 2Mbps.

Nakon prihvatanja ugovorne obaveze zaključenjem ugovora u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen saobraćaj u skladu sa izborom istog. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.


Ukupno preostalo stanje saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Yettel aplikacija, kratki kod za proveru stanja ili putem Biznis portala). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja saobraćaj dostupan u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa i saobraćaj dodeljen po osnovu ovog prodajnog podsticaja (prikazuje se zbirno stanje).


Po isteku 6 ili 12 mesečna obračunska perioda korisniku se više neće vršiti dodela saobraćaja po osnovu ovog prodajnog podsticaja, odnosno korisnik će na raspolaganju imati količinu saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa.


Dodatni uslovi korišćenja:


U nastavku su navedeni uslovi prodajnog podsticaja, a koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, promenu tarifnog paketa, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, itd.

 • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze benefit ostvaren na osnovu ovog prodajnog podsticaja definisanog ovom Odlukom, ostaje aktivan do isteka perioda na koji je dodeljen.
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja predmetnih prodajnih podsticaja, a zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i zaključi novi aneks ugovora u toku trajanja prodajnog podsticaja.
 • Odabirom jednog od navedenih tarifnih paketa koji učestvuju u prodajnom podsticaju korisnik ostvaruje pravo na neograničen internet, u skladu sa izabranim tarifnim paketom u trajanju od 6 ili 12 mesečnih obračunskih perioda.
 • Odabirom paketa koji ne učestvuju u prodajnom podsticaju, korisnik ne ostvaruje pravo na neograničen internet.

Promena paketa:


Pri promeni tarifnog paketa za vreme važenja benefita, benefit se prilagođava novom tarifnom paketu prema iznad navedenim uslovima, i u skladu sa sledećim:

 • Promenom tarifnog paketa na viši tarifni paket, koji je uključen u prodajni podsticaj, korisnik zadržava neograničen internet po inicijalno definisanim uslovima (validnost se ne prilagođava novo izabranom paketu).
 • Promenom tarifnog paketa na niži tarifni paket, koji je uključen u prodajni podsticaj, ukoliko važenje benefita nije isteklo na nižem paketu važenje benefita se prilagođava (sa Biznis Total 36 koji ima 12 meseci benefit, u petom mesecu korisnik promeni na paket Biznis Total 16 koji ima benefit 6 meseci, benefit važi do maksimalnih 6 meseci od dana sklapanja ugovora, odnosno korisnik na raspolaganju ima još 1 mesec benefita).
 • Promenom tarifnog paketa na niži tarifni paket, koji je uključen u prodajni podsticaj, a na kojem je važenje benefita kraće od proteklog broja meseci od datuma aktivacije benefita na inicijalnom paketu, korisnik gubi pravo na benefit (sa paketa Biznis Total 36 koji ima benefit 12 meseci, korisnik u osmom mesecu promeni na paket Biznis Total 16 koji ima benefit 6 meseci, korisnik gubi benefit).
 • Promenom paketa na neki od tarifnih paketa koji nije uključen u prodajni podsticaj, korisnik ne ostvaruje benefit.
 • Prilikom prenosa vlasništva, novi korisnik gubi pravo na korišćenje benefita.
 • Prilikom deaktivacije ugovora benefit se ukida, a u slučaju deaktivacije broja i reaktivacije u roku od 60 dana, automatski se reaktivira i benefit i traje do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen. U slučaju reaktivacije broja nakon ovog roka, benefit se ne reaktivira.
 • U slučaju zamene broja, benefit ostaje aktivan i važi do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen.

U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.