O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA NOVOGODIŠNJA PROMOCIJA ZA BIZNIS KORISNIKE 2023
 

Uslovi korišćenja prodajnog podsticaja u okviru Novogodišnje ponude za 2023. godinu -  pravna licaUslovi korišćenja:


Svim postojećim i novim postpejd biznis korisnicima (pravna lica, preduzetnici, udruženja i dr.) koji ispunjavaju uslove za zaključenje novog ili obnovu starog ugovora u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd i koji nemaju Aneks posebnih uslova, odobrava se korišćenje prodajnog podsticaja u okviru novogodišnje ponude u periodu od 24.11.2023. godine do 31.01.2024. godine pod uslovima korišćenja koji su bliže navedeni u nastavku.

Novogodišnja ponuda podrazumeva dodatni internet saobraćaj koji važi u domaćem saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Yettel mrežom. Promocija se aktivira i dodeljuje automatski prilikom prihvatanja iste, nakon čega korisnik dobija SMS poruku da je usluga aktivna. Takođe, korisnik će biti obavešten SMS porukom o prestanku važenja benefita, po isteku 12 meseci od datuma aktivacije. Ponuda takođe podrazumeva mogućnost kupovine S LINK SL-TWS05 slušalica po ceni od 999 dinara sa PDV-om u Yettel prodavnici (ponuda traje dok traju zalihe slušalica, a najkasnije do 31.01.2024.).

Duplo više internet saobraćaja je na sledećim paketima: Biznis start 1500, Biznis start 4000, Biznis limit 4000, Biznis total 16 i Biznis total 24 tarifnim paketima, dok je neograničeni internet saobraćaj odnosno dodatnih 100GB po punoj brzini nakon čega se brzina smanjuje na do 2 mbps na Biznis total 36, do 10 mbps na Biznis total 64 i do 20 mbps na Biznis Total Platinum tarifnim paketima.

Neograničen internet je dostupan na sledećim tarifnim paketima:

Tarifni paketi Biznis Total 36 Biznis Total 64 Biznis Total Platinum
Internet iz osnovnog paketa 36 GB 64 GB 128 GB
Dodatni internet iz novogodišnje promocije 100 GB 100 GB 100 GB
Ukupno u prvih 12 meseci 136 GB 164 GB 228 GB
 
Duplo više interneta dostupno je na sledećim tarifnim paketima:

Tarifni paketi Biznis start 1500 Biznis start 4000 Biznis limit 4000 Biznis Total 16 Biznis Total 24
Internet iz osnovnog paketa 1,5 GB 4 GB 4 GB 16 GB 24 GB
Dodatni internet iz novogodišnje promocije 1,5 GB 4 GB 4 GB 16 GB 24 GB
Ukupno u prvih 12 meseci 3 GB 8 GB 8 GB 32 GB 48 GB
 
Nakon završetka perioda, definisanog promocijom (12 meseci od datuma aktivacije), u okviru kog se dobija dodatni internet saobraćaj, korisnik nastavlja da koristi internet kako je navedeno uslovima u okviru izabranog tarifnog paketa. 

U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, korisnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti putem Yettel aplikacije. Stanje preostalog internet saobraćaja prikazuje se zbirno za internet saobraćaj iz tarifnog paketa i dodatni internet saobraćaja iz opisane promocije, tokom perioda važenja dodatnog internet saobraćaja iz promocije (12 meseci). Prioritet potrošnje ima internet saobraćaj iz promocije, a nakon njega se troši internet saobraćaj iz osnovnog paketa. Nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.

U slučaju promene paketa sa višom mesečnom pretplatom na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom koji je obuhvaćen Novogodišnjom promocijom od 24.11.2023. do 31.01.2024. (gore navedeni tarifni paketi) količina dodatnog interneta saobraćaja se prilagođava novo izabranom tarifnom paketu. Isto pravilo važi i za prelazak na viši tarifni paket. Period trajanja benefita biće vezan za datum prvog aktiviranja i ne usklađuje se u slučaju promene tarifnog paketa.

Benefit dodatnog internet saobraćaja iz Novogodišnje promocija nije dostupan u zemljama Zapadnog Balkana. 
Potpisivanjem ugovora ili aneksa tokom novogodišnje promocije, sve prethodne aktivne promocije i benefiti prestaju da važe.

Svaka transakcija odnosno, sklapanje ugovora sa ili bez kupovine telefona, omogućava kupovinu slušalica S LINK SL-TWS05 po ceni od 999 dinara sa PDV-om u Yettel prodavnici (ponuda traje dok traju zalihe slušalica, a najkasnije do 31.01.2024.). Za kupovinu slušalica po ceni od 999 RSD sa PDV-om pored redovnog načina kupovine, korisnik može da odabere kao način kupovine slušalica plaćanje kroz prvi mesečni račun.

Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja Novogodišnje promocije za 2023. godinu i zatim izvrši prevremenu otplatu rata za uređaj ili otkup ugovorne obaveze, benefit Novogodišnje promocije ostaje aktivan do isteka važenja definisanog tarifnim paketom (12 meseci), ili do sledećeg aneksiranja ugovora koji je zaključen pre isteka navdenog perioda promocije. 

Aneksiranje ugovara potpisanih tokom trajanja novogodišnje promocije (sa gore navedenim benefitima) nakon njenog završetka (od 31.01.2024.) korisnik gubi benefite stečene prethodnim ugovorom.
Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik gubi pravo na korišćenje benefita stečenog tokom Novogodišnje promocije za 2023. godinu.

U slučaju reaktivacije broja u roku (60 dana) automatski se na broj vraća tj. ponovo aktivira benefit dodatnog internet saobraćaja do isteka trajanja benefita. Trajanje benefita se produžava za broj dana neaktivnosti. Ukoliko je reaktivacija izvršena nakon 60 dana benefit dodatnog internet saobraćaja se gubi. 

U slučaju zamene broja, benefit dodatnog interneta ostaje aktivan i važi do inicijalnog datuma važenja promocije.