O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA YETTEL PRAZNIČNA PONUDA ZA BIZNIS KORISNIKE 2022
 

Novogodišnja ponuda za biznis korisnike  2022/2023.

 

Novogodišnja ponuda važi za postojeće ili buduće postpejd biznis korisnike (pravna lica, preduzetnici, udruženja i dr.) javne mobilne telekomunikacione mreže Yettel d.o.o Beograd, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Yettelom.

Korisnici iz prethodnog stava mogu ostvariti pravo na korišćenje prodajnog podsticaja u okviru novogodišnje ponude preko sledećih kanala prodaje: 


Uslovi korišćenja:

 • Dodatni internet saobraćaj u okviru novogodišnje ponude za biznis korisnike podrazumeva dodatni internet saobraćaj u nacionalnom saobraćaju, uz određeni tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Yettel mrežom. 
 • Biznis Korisnici koji u periodu od 25.11.2022. godine do 31.01.2023. godine zaključe novi ili obnove postojeći ugovor uz ugovornu obavezu od 24 meseca uz tarifne pakete Biznis Start 1500, Biznis Start 4000, Biznis Limit 4000, Biznis Total 16, Biznis Total 36, Biznis Total 64, Biznis Total Platinum uz kupovinu telefona ili bez kupovine telefona, ostvaruju pravo na dodatni internet saobraćaj svakog meseca u trajanju od  12 meseci počev od momenta zaključenja ugovora.
 •  Nepotrošeni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec. 
 • Uz Biznis Start 1500, Biznis Start 4000, Biznis Limit 4000 i Biznis Total 16 korisnici ostvaruju pravo na duplo više interneta svakog meseca shodno tarifnom paketu koji koriste  u trajanju od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. 
 • Uz Biznis Total 36, Biznis Total 64 i Biznis Total Platinum korisnici ostvaruju pravo na dodatnih 200 GB internet saobraćaja svakog meseca u trajanju od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. 
 • Nakon prihvatanja ugovorne obaveze zaključenjem ugovora u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen dodatni internet saobraćaj. Potvrdu o uspešnoj inicijalnoj aktivaciji korisnik će dobiti u SMS poruci.
 • Ukupno preostalo stanje saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Yettel aplikacija). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja internet saobraćaj dostupan u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa i internet saobraćaj dodeljenog po osnovu ovog prodajnog podsticaja (prikazuje se zbirno stanje).
 • Po isteku 12 mesečnih obračunskih perioda korisniku se više neće vršiti dodela internet saobraćaja po osnovu ovog prodajnog podsticaja, odnosno korisnik će na raspolaganju imati količinu internet saobraćaja dostupnu u okviru redovne ponude izabranog tarifnog paketa.


Dodatni uslovi korišćenja:

 • U nastavku su navedeni uslovi prodajnog podsticaja, a koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, promenu tarifnog paketa, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, itd.
 • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze po osnovu kupljenog telefona na rate, benefit ostvaren na osnovu ovog prodajnog podsticaja, ostaje aktivan do isteka perioda na koji je dodeljen.
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja predmetnih prodajnih podsticaja, a zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i zaključi novi aneks ugovora u toku trajanja prodajnog podsticaja, korisnik dobija novi novogodišnji benefit prema izabranom tarifnom paketu, u trajanju od 12 meseci, dok se stari benefit ukida. 


Promena paketa:

 • Pri promeni tarifnog paketa za vreme važenja benefita, benefit se prilagođava novom tarifnom paketu prema iznad navedenim uslovima, i u skladu sa sledećim:
 • Promenom tarifnog paketa na viši tarifni paket, koji je uključen u prodajni podsticaj, količina dodatnog internet saobraćaja se prilagođava novoodabranom paketu vremensko dok trajanje benefita ostaje nepromenjeno. 
 • Promenom tarifnog paketa na niži tarifni paket, koji je uključen u prodajni podsticaj, količina dodatnog internet saobraćaja se prilagođava novoodabranom paketu dok vremensko trajanje benefita ostaje nepromenjeno. 
 • Promenom paketa na neki od tarifnih paketa koji nije uključen u prodajni podsticaj, korisnik ne ostvaruje benefit.
 • Prilikom prenosa vlasništva, novi korisnik gubi pravo na korišćenje benefita.
 • Prilikom deaktivacije ugovora benefit se ukida, a u slučaju deaktivacije broja i reaktivacije u roku od 60 dana, automatski se reaktivira i benefit i traje do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen. U slučaju reaktivacije broja nakon ovog roka, benefit se ne reaktivira.
 • U slučaju zamene broja, benefit ostaje aktivan i važi do isteka perioda na koji je inicijalno dodeljen.
 • U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.
 • Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja pretplatnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim njihovim odredbama i da ih u potpunosti prihvata.