O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Yettel d.o.o. Beograd od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Yettel i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Yettel i korisnik ne dogovore drugačije.
 
Delovi Uslova korišćenja usluga i servisa sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi korisnika primeniće se samo na označenu grupu.
 

Digitalni servisi: