O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA LETNJA PONUDA 2021
 

Letnja ponuda za 2021. godinu - Total tarifni paketi uz neograničeni internet.


Uslovi korišćenja:

Pretplatnik koji prihvati ugovornu obavezu od 24 meseca minimalnog korisničkog trajanja kupovinom telefona na rate putem Mobi banke ili Telenora ili bez kupovine telefona i u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa stiče pravo na Letnju ponudu za 2021.godinu. Letnja ponuda podrazumeva dodatnu uslugu neograničenog interneta ili dodatni popust na mesečnu pretplatu u zavisnosti od odabranog tarifnog paketa. Trajanje dodatne usluge neograničeni internet tokom ugovorne obaveze od 24 meseca takođe zavisi od odabranog tarifnog paketa.
Letnja ponuda je dostupna na sledećim tarifnim paketima (prikazane cene su sa uključenim PDV-om i popustom uz aktivan elektronski račun):

 • Go Data+: Internet u okviru paketa: 15GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 6 meseci; Ukupno: 45GB u prvih 6 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 45GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total 5: Internet u okviru paketa: 5GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 6 meseci; Ukupno: 35GB u prvih 6 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 35GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total 12: Internet u okviru paketa: 12GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 42GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 42GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total 25: Internet u okviru paketa: 25GB; Dodatni internet: 30GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 55GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 55GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total Data: Mesečna pretplata 5999 RSD, popust na mesečnu pretplatu 2800 RSD, dodatni popust na mesečnu pretplatu 400 RSD i mesečna pretplata sa uračunatim dodatnim popustom 2799 RSD.
 • Total Data+: Mesečna pretplata 7999 RSD, popust na mesečnu pretplatu 4000 RSD, dodatni popust na mesečnu pretplatu 500 RSD i mesečna pretplata sa uračunatim dodatnim popustom 3499 RSD.

Za tarifne pakete Go Data+, Total 5, Total 12 i Total 25 ponuda podrazumeva dodatnih 30GB interneta u nacionalnom saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Telenor mrežom. Dodatni internet se dodeljuje počevši sa datumom aktivacije ponude, svakog meseca, dok se nepotrošeni dodatni internet saobraćaj ne prenosi u naredni mesec. Dodatni internet saobraćaj ima prioritet u potrošnji u odnosu na internet saobraćaj iz paketa.

Nakon završetka perioda, definisanog po tarifnom paketu, u okviru kog se dobija dodatni internet saobraćaj, korisnik nastavlja da koristi internet kako je navedeno u okviru izabranog tarifnog paketa.

U slučaju promene paketa sa tarifnog paketa sa višom mesečnom pretplatom na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom, tokom ugovorenog korisničkog trajanja po osnovu Letnje ponude za 2021.godinu, pretplatnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete za razliku ostvarenih benefita u skladu sa novoizabranim tarifnim paketom.

U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd.

Pravo na dodatnu uslugu neograničeni internet uz pakete Total 5, Total 12, Total 25 i GoData+ stiču svi Telenor postpejd korisnici, fizička lica, koji zaključe novi ugovor ili aneks postojećeg za govorni saobraćaj uz ugovornu obaveznu na 24 meseca u periodu od 31.05.2021 do 31.08.2021. godine.

Pravo na dodatni popust na pretplatu uz Total Data i Total Data + pakete, stiču svi Telenor postpejd korisnici, fizička lica, koji zaključe novi ugovor ili aneks postojećeg za govorni saobraćaj uz ugovornu obaveznu na 24 meseca u periodu od 31.05.2021 do 30.06.2021. godine.

Nakon sklapanja ugovorne obaveze u skladu sa prethodno navedenim pravilima, korisniku će biti dodeljen benefit neograničeni internet ili dodatni popust na pretplatu. Potvrdu o aktivaciji benefita neograničeni internet korisnik će dobiti u SMS poruci. Takođe, korisnik će biti obavešten SMS porukom o prestanku važenja benefita neograničeni internet.

Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti standardnim načinom provere (Moj Telenor aplikacija ili kratki kod za proveru stanja). Prikaz preostalog stanja ne razdvaja inicijalni od dodatnog/benefitnog internet saobraćaja (prikazuje se zbirno stanje) tokom perioda trajanja u kojem je dodeljen benefit neograničeni internet.


Dodatni uslovi korišćenja:

U nastavku su navedeni uslovi koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, promenu tarifnog paketa itd.
 • Ukoliko korisnik izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze benefit neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu ostaje aktivan do isteka inicijalne ugovorne obaveze ili do sledeće obnove ugovora.
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja Letnje ponude za 2021.godinu i zatim izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze, sklapanjem novog aneksa pre završetka perioda u okviru kog važi letnja ponuda, ostvaruje pravo na benefit iz letnje ponude. Tačan benefit, dodatna usluga neograničenog interneta ili dodatnog popusta na mesečnu pretplatu zavisi od paketa uz koji je sklopljen aneks ugovora, a u skladu sa prethodno navedenim pravilima.
 • U slučaju da je korisniku aktiviran benefit neograničeni internet ili dodatni popust na pretplatu prilikom sklapanja ugovora (tokom trajanja Letnje ponude za 2021.godinu), a pre isteka ugovorne obaveze želi da kupi telefon uz drugi tarifni paket, korisniku će se dodeliti novi benefit u skladu sa izabranim paketom ako je novoizabrani tarifni paket Total 5, Total 12, Total 25, Total data, Total Data+ ili GoData+ paket, pri čemu važe ostala, iznad navedena pravila i uslovi korišćenja benefita.
 • Korisnik koji izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i potpiše novi ugovor (aneks), a da gorenavedeni uslovi nisu ispunjeni, gubi benefit usluge neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu.
 • Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje benefita stečenog tokom Letnje ponude za 2021.godinu.
 • U slučaju deaktivacije broja i reaktivacije u roku od 60 dana, automatski se reaktivira i benefit i traje u periodu predviđenom za inicijalno odabrani tarifni plan ukoliko je benefit neograničeni internet, odnosno do isteka inicijalne ugovorne obaveze ukoliko je benefit dodatni popust na mesečnu pretplatu. U slučaju reaktivacije broja nakon ovog roka, internet benefit se ne reaktivira.
 • U slučaju zamene broja, benefit neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu ostaje aktivan i važi do isteka inicijalne ugovorne obaveze.

Promena paketa:
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa višom mesečnom pretplatom a tokom perioda koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet na prvobitno odabranom paketu, benefit neograničeni internet se prilagođava novom paketu prema iznad navedenim uslovima – ako se prelazi na drugi Total paket, benefit se povećava tj produžava se period trajanja u okviru kog korisnik može da koristi neograničen internet benefit. Ukoliko korisnik tokom perioda koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet na prvobitno odabranom paketu, prelazi na pakete Total Data ili Total Data+ dodeljuje se dodatni popust na mesečnu pretplatu a ukida benefit stečen na osnovu prvobitno izabranog paketa. Ukoliko korisnik vrši promenu paketa sa Total Data ili Total Data+ na neki paket sa manjom mesečnom pretplatom, izgubiće benefit dodatni popust na pretplatu a dobiće benefit neograničeni internet samo ukoliko na novoizabranom paketu nije prošao definisani period za uslugu neograničeni internet koji važi od datuma aktivacije.
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa višom mesečnom pretplatom a nakon što je dodeljeni period koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet istekao, benefit neograničeni internet se ne prilagođava novom paketu.
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom a tokom perioda koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet na prvobitno izabranom paketu, benefit neograničeni internet se prilagođava novom paketu prema iznad navedenim uslovima. Ukoliko je period trajanja usluge neograničeni interent istekao na novoizabranom paketu, korisnik gubi benefit sa prvobitno izabranog paketa.
 • Pri promeni paketa u toku trajanja inicijalne ugovorne obaveze (24 meseca) na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom a nakon isteka perioda koji se odnosi na trajanje benefita neograničeni internet, korisnik se obavezuje da Telenoru isplati naknadu štete za razliku ostvarenih benefita u skladu sa novoizabranim tarifnim paketom.
 • Korisnici koji pređu na tarifni paket koji ne ispunjava uslove za benefite neograničeni internet ili dodatni popust na pretplatu, a potom na tarifni paket koji ispunjava uslove (Total 5, Total 12, Total 25, Total data, Total data+ ili GoData+), neće ponovo dobiti benefit neograničeni internet ili dodatni popust na mesečnu pretplatu.