O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI KORIŠĆENJA YETTEL ZELENE STAZE
 

Uslovi korišćenja aplikacije Yettel Zelene Staze


Opšte Odredbe


Yettel d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, PIB: 104318304, matični broj: 20147229 („Mi“ ili „Yettel“), posredstvom aplikacije „Yettel Zelene Staze" unutar softverske aplikacije „Yettel“, omogućava korisnicima te aplikacije pristup različitim sadržajima i drugim oglasnim aktivnostima trećih lica („Partneri“). Putem te aplikacije korisnicima činimo dostupnim i naše sadržaje i oglasne aktivnosti. U okviru sadržaja istaknutog na aplikaciji „Yettel Zelene Staze“ („Aplikacija“) omogućuje se korisnicima pristup i drugim uslugama Partnera i Yettela, digitalnim servisima, kuponima, vaučerima, kodovima za popust i sl.

Pristup Aplikaciji može ostvariti korisnik koji koristi Internet na svom mobilnom uređaju, i koji je instalirao aplikaciju „Yettel“ i saglasilo se sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnik Aplikacije može biti svaki Yettelov pripejd ili postpejd privatni ili poslovni korisnik (osim onih korisnika koji koriste pakete posebno označene na Yettel Internet stranici), kao i lice koje koristi usluge mobilne telefonije drugog operatora. Pripejd korisnik Yettel mobilne mreže neće imati pristup

Aplikaciji ukoliko je prošlo više od 90 dana od njegove poslednje dopune. Prilikom pristupa Aplikaciji potrebno je da se korisnik registruje, osim ukoliko se već registrovao prilikom korišćenja „Yettel“ aplikacije.
Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja odabirom odgovarajućeg polja na Aplikaciji ,korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim njihovim odredbama i da ih u potpunosti prihvata.


Ograničenje odgovornosti


Yettel se, u granicama zakona, u potpunosti odriče svake odgovornosti (I) koja na bilo koji način može nastati korišćenjem Aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korišćenjem Aplikacije, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Aplikacije, te za (III) bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Aplikacije.

Yettel nije odgovoran ako usled tehničke ili druge greške ne možete da pristupite Aplikaciji i njenom sadržaju. Ako ne možete da pristupite Aplikaciji usled tehničke ili druge greške, možete pozvati naš kontakt centar na broj 0639000, a Mi ćemo po Vašem obraćanju preuzeti sve neophodne mere kako bi se ta tehnička poteškoća otklonila.

Zadržavamo pravo da korisniku bez prethodnog obaveštenja uskratimo mogućnost pristupa Aplikaciji ako ocenimo da je korisnik zloupotrebio pristup Aplikaciji.

Korišćenje „Google Maps“ u okviru Aplikacije korisnici vrše prema Uslovima Korišćenja Google Inc. Yettel i Partneri ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakav vid netačnog prikaza lokacija, izgleda terena i drugih svojstava prikaza na „Google Maps“. Za sve poteškoće oko korišćenja „Google Maps“, korisnici se mogu obratiti korisničkom servisu Google Inc.

Yettel i Partneri ( uključujući i Gorsku služba spasavanja Srbije), odriču se svake vrste odgovornosti u vezi sa podacima koji se tiču tačnosti ruta i opisa koji su predstavljeni GPS track-ovima, a sastavni su deo aplikacije. 
Sadržaj koji je kreirala Gorska služba spasavanja Srbije je informativnog karaktera.

Boravak u planini, planinski biciklizam, planinarske i druge aktivnosti su aktivnosti sa visokim rizikom i zahtevaju adekvatno iskustvo, fizičku pripremu, i visok nivo svesti o opasnostima koje bavljenje ovim aktivnostima može da prouzrokuje. 

Tačnost informacija koje se nalaze u GPS-track-ovima i opisi koji su predstavljeni u aplikaciji mogu varirati u zavisnosti od jačine GPS signala, preciznosti GPS uređaja, vremenskih uslova na terenu, godišnjeg doba i sl.  Opis predstavljen fotografijama ne mora nužno predstavljati stvarno stanje terena.

Yettel i Gorska služba spasavanja Srbije apeluju da se pri bavljenju navedenim aktivnostima, preduzmu sve mere predostrožnosti.


Obaveštenje o  privatnosti


Yettel vrši obradu podataka o ličnosti korisnika Aplikacije na način i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti.


Autorska prava


Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka Yettela i trećih lica - vlasnika sadržaja) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Yettelu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava, kao i prava trećih lica.


Završne odredbe


Ažuriranje i modifikacije Aplikacije
Yettel zadržava pravo izmene sadržaja Aplikacije bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da Yettel neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Sudska nadležnost
Odnosi između korisnika i Yettela regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom, nadležan je sud u Beogradu.
 

Uslovi korišćenja objavljeni su dana 17.01.2023. na Yettel Internet stranici.
Uslovi korišćenja stupaju na snagu i primenjuju se od 01.01.2023 godine.