O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA LETNJA PROMOCIJA 2022 - VIŠE NETA UZ TOTAL I GO TARIFNE PAKETE
 

Letnja promocija 2022 – više neta uz Total i Go tarifne pakete.Uslovi korišćenja:


Promocija je dostupna svim postpejd korisnicima (fizička lica) koji sklope novu ili obnove postojeću ugovornu obavezu na 24 meseca u periodu od 02.06.2022. do 31.08.2022. godine. Promocija podrazumeva dodatni internet saobraćaja uz određene tarifne pakete (4 puta više interneta na Total tarifnim paketima i 2 puta više interneta na Go tarifnim paketima). Trajanje dodatnog internet saobraćaja je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora ili aneksa. Letnja promocija je dostupna na sledećim tarifnim paketima:

4 puta više interneta dostupno je na sledećim tarifnim paketima:

Total tarifni paketi Total 2 Total 5 Total 7 Total 12 Total 25
Internet iz osnovnog paketa 2 GB 5 GB 7 GB 12 GB 25 GB
Dodatni internet iz letnje promocije 6 GB 15 GB 21 GB 36 GB 75 GB
Ukupno u prvih 12 meseci 8 GB 20 GB 28 GB 48 GB 100 GB
 
2 puta više interneta dostupno je na sledećim tarifnim paketima:

Total tarifni paketi Go Smart Go Start Go Start+ Go Data Go Data+
Internet iz osnovnog paketa 5 GB 500 MB 1 GB 10 GB 15 GB
Dodatni internet iz letnje promocije 5 GB 500 MB 1 GB 10 GB 15 GB
Ukupno u prvih 12 meseci 10 GB 1000 MB 2 GB 20 GB 30 GB
 
 • Dodatni internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Yettel mrežom. Promocija se aktivira I dodeljuje  automatski prilikom prihvatanja iste, nakon čega korisnik dobija SMS poruku da je usluga aktivna. Takođe, korisnik će biti obavešten SMS porukom o prestanku važenja benefita, po isteku 12 meseci od aktivacije.
 • Nakon završetka perioda, definisanog promocijom (12 meseci), u okviru kog se dobija dodatni internet saobraćaj, korisnik nastavlja da koristi internet kako je navedeno u okviru izabranog tarifnog paketa.
 • U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.
 • Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti putem Yettel aplikacije ili pozivanjem kratkog koda za proveru stanja. Stanje preostalog internet saobraćaja prikazuje se zbirno za internet saobraćaj iz tarifnog paketa i dodatni internet saobraćaja  iz opisane promocije, tokom perioda važenja dodatnog internet saobraćaja iz promocije (12 meseci). Prioritet potrošnje ima internet saobraćaj iz promocije, a nakon njega se troši interent saobraćaj iz osnovnog paketa. Nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.
 • Informacije o količini internet saobraćaja dostupnu u zemljama Zapadnog Balkana moguće je proveriti u Yettel aplikaciji, a definisan je uslovima tarifnog paketa za koji se korisnik odluči. Benefit dodatnog internet saobraćaja iz Letnje promocija nije dostupan u zemljama Zapadnog Balkana uz izuzatek na Go Start i Go Start + tarifnim paketima kod kojih je ukupan internet saobraćaj (uključujući i saobraćaj iz Letnje promocije) dostupan za korišćenje u zemljama Zapadnog Balkana.


Dodatni uslovi korišćenja:

 • U nastavku su navedeni uslovi koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, prenos vlasništva, deaktivaciju broja, promenu tarifnog paketa itd.
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja Letnje promocije za 2022. godinu i zatim izvrši prevremenu otplata rata za uređaj  ili otkup ugovorne obaveze, benefit Letnje promocije ostaje aktivan do isteka važenja definisanog tarifnim paketom (12 meseci),  ili do sledećeg aneksiranja. Tačan benefit, dodatna količina internet saobraćaja zavisi od paketa uz koji je sklopljen aneks ugovora, a u skladu sa prethodno navedenim pravilima. 
 • Aneksiranje ugovara potpisanih tokom trajanja letnje promocije (sa gore navedenim benefitima) nakon njenog završetka  (od 1.9.2022) korisnik gubi benefite stečene prethodnim ugovorom.
 • Korisnik koji izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i potpiše novi ugovor (aneks), a da gore navedeni uslovi nisu ispunjeni, gubi benefit dodatnog internet saobraćaja.
 • Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje benefita stečenog tokom Letnje promocije za 2022. godinu.
 • U slučaju reaktivacije broja u rok  (60 dana)  automatski se na broj vraća tj. ponovo aktivira benefit dodatnog interent saobraćaja do isteka trajanja benefita. Trajanje benefita se produžava za broj dana neaktivnosti. Ukoliko je reaktivacija izvršena nakon 60 dana benefit dodatnog internet saobraćaja se vraća na broj tj. ponovo aktivira do inicijalnog datuma trajanja. 
 • U slučaju zamene broja, benefit dodatnog interneta ostaje aktivan i važi do inicijalnog datuma važenja promocije.
 • Zaključenjem aneksa uz Letnju promociju, prestaju da važe sve prethodno aktivne promocije i benefiti


Promena paketa:

 • U slučaju promene paketa sa višom mesečnom pretplatom na tarifni paket sa nižom mesečnom pretplatom koji je obuhvaćen Letnjom promocijom od 2.6. do 31.08.2022. (gore navedeni tarifni paketi) količina dodatnog interneta saobraćaja će se prilagoditi novoizabranom tarifnom paketu. Isto pravilo važi i za prelazak na viši tarafni paket. Period trajanja benefita biće vezan za datum prvog aktiviranja i ne usklađuje se u slučaju promene tarifnog paketa.
 • Pravilo prilagođavanja benefita važi u prvih 12 meseci od datuma aktivacije benefita I potpisivanja ugovora ili aneksa.  
 • Ukoliko korisnik tokom perioda Letnje promocije sa odabranog tarifnog paketa, prelazi na pakete Start 150, Total Data ili Total Data+ benefit se gubi.