O YETTELU PRIVATNOST PRILIKOM SELEKCIJE KOJA SU PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
 

Koja su prava lica na koja se podaci odnose

 

Opšte informacije o pravima lica na koja se podaci odnose

 

Kandidat ima pravo na pristup svojim podacima o ličnosti

 

Kandidat ima pravo da zahteva ispravku podataka ukoliko nisu tačni

 

U određenim slučajevima Kandidat ima pravo da traži brisanje podataka o ličnosti

 

U određenim slučajevima Kandidat ima pravo na prenosivost podataka

 

U određenim slučajevima Kandidat ima pravo na prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti

 

Kandidati imaju pravo da podnesu žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti