O YETTELU PRIVATNOST PRILIKOM SELEKCIJE ZNAČENJE IZRAZA
 

Značenje izraza


Podatak o ličnosti


Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta. Tipovi podataka o ličnosti koji su obuhvaćeni ovim Obaveštenjem jesu, na primer: osnovni podaci, podaci koje dostavlja kandidat kada se prijavljuje za poziciju, podaci prikupljeni u cilju zaključenja ugovora o radu, podaci iz ugovora o radu.

Osnovni podaci

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta/boravišta
 • Jedinstveni matični broj građana
 • Ime roditelja
 • Pol
 • Broj lične karte
 • Datum rođenja 

Podaci koje nam vi dostavljate kada se prijavljujete za poziciju 


To su podaci koje kandidati treba da dostave Yettelu u cilju procene da li profesionalno iskustvo i kvalifikacije kandidata odgovaraju zahtevima posla za koji se vrši zapošljavanje. Davanje takvih podataka je dobrovoljno, ali bez njih Yettel ne bi bio u mogućnosti da odabere kandidata.
To su, na primer, sledeći podaci: 
 • ime kandidata;
 • kontakt adresa;
 • kontakt telefon;
 • e-mail adresa;
 • podaci o profesionalnom iskustvu, uključujući i podatke u vezi zaposlenja kod prethodnog poslodavca;
 • podaci o vrsti i nivou obrazovanja, uključujući dodatne kvalifikacije (npr. nivo poznavanja jezika, posedovanje vozačke dozvole i drugi podaci koje kandidat smatra odgovarajućim, a u pogledu zahteva radnog mesta za koje se prijavio);
 • preporuke prethodnih poslodavca i njihovi kontakt podaci (ukoliko ih kandidat dostavi);

Obrada  podataka o ličnosti


Podrazumeva svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano s podacima o ličnosti, kao što su: prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


Yettel


Yettel – Yettel d.o.o. Beograd, sa sedištem u ul. Omladinskih brigada 90, Beograd, MB 20147229. U ovom Obaveštenju, zamenice „mi”, „nas” ili „naš” označavaće takođe „Yettel’’.
Ukoliko imate pitanja, nedoumica ili pak imate primedbe i sugestije u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti ili našim postupanjem s vašim podacima o ličnosti, možete poslati imejl licu za zaštitu podataka o ličnosti na adresu dpo@yettel.rs ili poštom na adresu: Yettel d.o.o., ul. Omladinskih brigada br. 90, Beograd. 


Kandidat

Kandidat je fizičko lice koje koji je Yettelu dostavilo podatke o ličnosti za potrebe i u vezi sa prijavljivanjem za posao u Yettelu.


Preporučeni kandidat

Fizičko lice koga je lice zaposleno u Yettelu preporučilo za otvorenu poziciju u Yettelu.


Ograničenje obrade podataka o ličnosti

Kandidat na kog se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Yettela. U slučaju ograničenja obrade, Yettel će zadržati samo relevantne podatke o ličnosti kandidata, osim (a) ako je kandidat dao pristanak za obradu podataka, ili (b) je obrada podataka potrebna u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, kao i onda kada je (c) obrada podataka nužna da bi se zaštitila prava drugog fizičkog lica, ili pak (d) postoje drugi važni osnovi javnog interesa Republike Srbije.


Podaci o video-nadzoru

Sve Yettelove prostorije, kao što su upravna zgrada, tehnička zgrada i prodavnice, pokrivene su video-nadzorom kako bi se obezbedila sigurnost imovine i lica i štitili zakoniti interesi. Svi objekti sa video-nadzorom adekvatno su obeleženi.