O YETTELU O NAMA PODACI O KOMPANIJI OPŠTI USLOVI

Share this:

 

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Yettel d.o.o. Beograd od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Opšti uslovi su obavezujući za Yettel i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom Yettel i Korisnik ne dogovore drugačije. Delovi Opštih uslova sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi Korisnika primeniće se samo na označenu grupu.
 
Opšti uslovi primenjuju se na sve usluge koje je Yettel ovlašćen da pruža Korisnicima na osnovu Licence broj 2 od 31.08.2006. godine dodeljene od strane Republičke Agencije za telekomunikacije i doneti su i objavljeni na osnovu prava i obaveza iz Licence.
 
Opšti uslovi Opšti uslovi - TV i internet (PDF) Opšti uslovi - Fiksna mreža (PDF)